Para o acceso ao máster recoméndase o seguinte perfil de ingreso:

  • Diplomada/o, licenciada/o ou graduada/o nunha titulación do ámbito da educación ou experiencia profesional no ámbito educativo
  • Competencias previas relacionadas co ámbito de coñecemento da Psicoloxía e a Educación
  • Interese pola investigación e pola realización da tese de doutoramento
  • Coñecementos de inglés
  • Coñecementos de TIC a nivel de usuario
  • Disposición para o traballo en equipo
  • Capacidade para o compromiso social e ético