Os requisitos de acceso ao Máster son os fixados no artigo 16 do Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, modificado polo Real Decreto 861/2010.

  1. Para acceder aos ensinos oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte no mesmo para o acceso a ensinos de Máster.
  2. Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar os ensinos de Máster.

Os estudantes estranxeiros de fala non hispana deberán acreditar que teñen os coñecementos lingüísticos suficientes para cursar o Máster ou, na súa falta, garantir a aprendizaxe do mesmo ao longo do curso mediante compromiso escrito de matrícula nos cursos de idiomas para estranxeiros ofrecidos pola Universidade, ou noutros equivalentes.

Nesta proposta, non se establecen criterios de acceso distintos dos derivados da limitación de prazas de novo ingreso, repartidas a partes iguais entre as tres universidades participantes, e dos establecidos pola lexislación vixente para os estudos de máster.