A Facultade de Ciencias da Educación conta con recursos materiais e servizos adecuados e suficientes para o desenvolvemento das actividades formativas planificadas nos seus títulos. Así mesmo, as instalacións cumpren cos requisitos de accesibilidade que marca a normativa vixente. Regularmente avalíase a accesibilidade dos mesmos para persoas discapacitadas e todos os anos revísanse e eméndanse as posibles incidencias respecto diso en colaboración coa vicerreitoría correspondente e a Unidade Técnica da Universidade de Vigo.

As actividades docentes e de servizos distribúense en diversos edificios:

 • O Edificio de Facultades no que se atopan, entre outras instalacións, as aulas, moitos laboratorios e os servizos do decanato da facultade.
 • Pavillón 1 e Pavillón 2 nos que se atopan os despachos do profesorado, así como seminarios e algúns laboratorios.

A facultade realizou as modificacións necesarias que garanten a accesibilidade: prazas de coche reservadas para minusválidos físicos, servizos hixiénicos adaptados, sinalizacións en Braille nos ascensores, etc.

 

Recursos propios

Aulas
Polo seu tamaño, calquera das aulas da facultade é adecuada para levar a cabo o proceso formativo. As aulas dispoñibles son ao redor de 26. Os prototipos das mesmas responde a tipoloxías espaciais variadas: anfiteatro, aulas con mesas e cadeiras e, en número máis escaso, aula de asentos movibles.

O equipamento das aulas utilizadas para o desenvolvemento do proceso formativo conta cunha dotación de carácter estable. Todas as aulas contan con canón de proxección, computador e equipo de son, así como con conexión WIFI, que funciona en toda a contorna da facultade. Tamén contan con outros recursos audiovisuais como televisores, lectores de VHS, vídeo e proxectores de transparencias.

Ademais, existen aulas con equipamento específico, para atender ás peculiaridades do proceso formativo en determinadas materias:

 • Aula de educación física e expresión corporal que dispón de colchóns, bancos suecos, pequenos materiais (pelotas, aros, cordas, etc.).
 • Polideportivo universitario con sala de musculación, que contén equipos de tecnoloxía avanzada, squash, mesas de xogos, etc.
 • Aulas de música con piano, xilófonos, instrumentos de percusión e de vento, etc.
 • Aula de Educación Visual e Artes Plásticas con materiais variados para debuxo e artes plásticas, e que dispoñen de mobiliario específico.

 

Seminarios
Existen seminarios para o traballo en pequeno e mediano grupo, así como para reunións específicas do profesorado. O centro conta con 6 seminarios de diferentes tamaños e 4 salas de investigadoras/es. Para o traballo e estudo persoal, o estudantado conta con espazos ou salas de acceso libre a Internet, seminarios, salón de graos, biblioteca, etc.

Para o uso dalgúns deles é preciso que soliciten a reserva con antelación. As zonas empregadas para o traballo, tarefas de estudo e actividades planificadas no programa formativo para o estudantado contan con condicións físico-ambientais idóneas. O directorio destes espazos pódese atopar na web da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, no apartado referido á información do centro.

 

O centro conta con numerosos laboratorios, destacando os seguintes: 3 de ciencias e didáctica das ciencias, de idiomas, de audiovisuais, de edición de vídeo, de fotografía, de tests e de psicoloxía experimental. A maior parte destes espazos especializados posúen dotación informática e audiovisual completa. O laboratorio de idiomas está dotado con equipamento e material específico, contando ademais con 20 postos informáticos.

 

Ademais dos postos incluídos no laboratorio de idiomas, existen tres salgas de informática especializadas para a docencia, e unha de libre acceso específica da facultade, que contan cun número de postos que vai desde 25 a 40. A ocupación destas aulas (aula, 08, 17, 19 e aula soto) está a disposición dos usuarios, con información dispoñible na web da facultade.

Para o acceso libre a Internet, contamos cun laboratorio dotado con 75 postos común para outras facultades. Ademais, como xa se indicou, todo o recinto universitario conta con conexión WIFI.

 

A Biblioteca Central de Campus de Ourense ofrece unhas instalacións, recentemente inauguradas, con espazos, materiais e tecnoloxías actuais. Pon a disposición un amplo fondo bibliográfico, con 50.000 volumes, varios paquetes de libros electrónicos, 400 títulos de revistas en papel e máis de 500 títulos de revistas electrónicas, e unha ampla oferta de bases de datos. Ofrece como servizos un catálogo automatizado, con préstamo en sala e a domicilio, fotocopiadora, formación de usuarios, información bibliográfica e de referencias, 400 postos de lectura, unha sala de traballo para grupos con 40 postos, 10 computadores para consulta de catálogo e 10 computadores para a consulta de bases de datos e revistas electrónicas. Conta con sistema WIFI. Dispón de horario de apertura nocturna en época de exames.

 

A delegación de estudantes da Facultade de Ciencias da Educación está situada na planta baixa do edificio.

 

Na Universidade de Vigo, e xestionadas pola ATIC, existen actualmente salas de videoconferencia localizadas nos distintos campus universitarios. Estas salas admiten a posibilidade de impartir clases de forma interactiva ao compartir as aplicacións necesarias para iso. Estas salas requiren un equipo de computadores, en que o estudantado poida traballar. A planificación levará a cabo tras encher o Formulario de solicitude de videoconferencia, co obxectivo de obter unha solución óptima á petición realizada. Os usuarios/as que fagan uso deste servizo deberán cumprir as normas establecidas. Os equipos de teledocencia están constituídos por medios audiovisuais, equipos de codificación e descodificación, lousas electrónicas e un conxunto de computadores para a realización das prácticas por parte do estudantado. Ademais, a Universidade de Vigo, dispón de tres sistemas integrados móbiles, un en cada campus denominado POLYCOM, que realiza as funcións necesarias para poder establecer unha videoconferencia ou multiconferencia. Trátase da transmisión de vídeo e voz en tempo real. Ademais doutras aplicacións, a videoconferencia considérase unha ferramenta que se pode utilizar no ámbito da educación a distancia.

Videoconferencia masiva AccessGrid
A Universidade de Vigo habilitou tres salas AccessGrid, unha por cada un dos tres campus que a conforman. AccessGrid pode empregarse como un sistema de videoconferencia que lles permite aos participantes de múltiples localizacións comunicarse en tempo real a través de Internet. O sistema AccessGrid pode interactuar cun número indeterminado de localizacións, tanto de España como do resto do mundo. Permite a posibilidade de mostrar, de maneira simultánea, audio e vídeo en vivo, documentos de traballo e imaxes científicas complexas, como as obtidas mediante microscopios electrónicos ou satélites. Esta tecnoloxía permite ao grupo de participantes a posibilidade de escoitarse e verse uns a outros, á vez que comparten documentación de traballo, en tempo real e sen atrasos. Isto proporciona a oportunidade de traballar en conxunto sen os inconvenientes de ter que desprazarse a outros lugares do país ou do mundo para asistir a esas reunións.

As principais características dunha sala * AccessGrid son:

 • Posibilita a realización de reunións/presentacións nunha sala adecuada.
 • Posibilita a colaboración con outros grupos de persoas, tanto en España como noutros lugares do mundo que dispoñan dunha sala con esta tecnoloxía.
 • Permite empregar outras tecnoloxías nas reunións, como presentacións de diapositivas en PowerPoint.
 • Proporciona unha contorna en que non é necesario activar os micrófonos, de forma que se crea a “sensación” de estar reunidos nunha mesma sala “virtual”.

 • Permite a visualización dun escritorio de traballo cunha superficie de 3072 x 768 píxeles.

No campus de Ourense dispoñemos dunha sala de audiovisuais situada na Biblioteca Central (2.ª Planta), cunhas 25-30 prazas.