O Traballo Fin de Máster consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito.

O Traballo Fin de Máster (TFM) é unha materia obrigatoria situada no segundo cuadrimestre, aínda que a súa preparación debe empezarse no primeiro, consistirá nun traballo tutelado que ten como obxectivo a aplicación dos coñecementos adquiridos neste máster para a elaboración e deseño dun proxecto de investigación en Psicoloxía da Educación.

A este traballo correspondelle un total de 12 créditos ECTS e, para superalo, é necesario a elaboración dunha memoria de investigación e a súa defensa pública.

Orientacións e procedementos para a realización do TFM
Anexo 1 | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4

Competencias

 1. Aplicar os coñecementos adquiridos na elaboración e deseño dun proxecto de investigación en Psicoloxía da Educación
 2. Adquirir habilidades para obter e analizar críticamente a información científica e construír un marco teórico que sustente conceptualmente un proxecto de investigación
 3. Ser capaz de planificar, deseñar e levar a cabo unha investigación educativa orixinal dentro da área de coñecemento
 4. Comunicar de forma científica os resultados do proxecto de investigación
 5. Preparar o informe final para a súa publicación

O estudantado debe cumprimentar a ficha de solicitude da liña de investigación do TFM (dispoñible en FaiTIC “espacio común del alumnado del Máster en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos), ordenar por orde de preferencia cada liña e subir a ficha ao apartado de FaiTIC “solicitud línea investigación”.

 • Dificultades globais de aprendizaxe
 • Dificultades específicas de aprendizaxe
 • Trastornos do desenvolvemento
 • Procesos cognitivos de aprendizaxe
 • Procesos motivacionais implicados na aprendizaxe
 • Expectativas para evitar o fracaso académico
 • Modificabilidade cognitiva
 • Regulación verbal da conduta
 • A actividade física na aprendizaxe
 • Atención ás dificultades de aprendizaxe a través das TIC

Traballos Fin de Máster defendidos ata a data

Para poder optar á defensa oral do TFM será necesario presentar ao titor/a unha memoria de investigación do traballo realizado e un artigo -elaborado a partir do mesmo- adaptado ás normas dunha revista de Psicoloxía da Educación. O titor/a deberá emitir un informe favorable do traballo realizado.

O TFM será avaliado e cualificado por un tribunal formado por tres docentes do máster. Na avaliación terase en conta a valoración que realice o titor/a do traballo realizado.

Na nota do traballo fin de máster terase en conta a redacción da memoria, un artigo sobre a investigación realizada e a defensa oral do TFM.

Para optar á defensa pública do TFM serán necesarios o visto e prace do titor/a e a súa valoración previa dos traballos segundo os criterios establecidos. Estes aspectos poderán consultarse na aula virtual.

Establecerase anualmente un calendario cos prazos de entrega da memoria final ao titor/a e á coordinación do máster onde estarán fixadas as datas correspondentes ás dúas convocatorias anuais de defensa (xuño ou xullo) que teñen os estudantes.

O TFM deberá defenderse publicamente perante un tribunal formado por tres profesores/as do máster durante aproximadamente 15 minutos. A continuación o tribunal debaterá e comentará co estudante os aspectos expostos previamente.

A composición do tribunal do TFM será determinada pola Comisión Académica que seleccionará de entre o profesorado do máster Presidente/a, Vocal e Secretario/a e os seus respectivos suplentes. O tribunal terá a mesma composición para a 1ª e a 2ª convocatoria.

 

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Solicitude defensa Defensa
Convocatoria adiantada do 13/02/2023 ao 17/02/2023 24/02/2023
1º oportunidade (xuño) do 09/06/2023 ao 13/06/2023 20/06/2023
2º oportunidade (xullo) do 10/07/2023 ao 13/07/2023 20/07/2023

 

Coordinación do Traballo Fin de Máster

Mar García Señorán
+34 988 387 180
msenoran@uvigo.es